Facebook Pixel
GET ESCREO GET CREATIVE

Общи условия

Нашите Общи условия

Последно актуализирани на 13.06.2019г.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия регламентират отношенията между „3 ЕН 3” ООД, ЕИК 203326551, наричано по-долу за краткост “търговец”, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращи се на интернет адрес https://www.escreo.com, наричани по-долу за краткост “потребители”.

(2) С натискането на всеки един обект, линк или бутон, намиращи се на интернет адрес https://www.escreo.com лицата, които ползват сайта и електронния магазин приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия.

II. ДАННИ ЗА ВРЪЗКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на търговеца: „3 ЕН 3” ООД, с ЕИК 203326551;

2. Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба” 1, улица „Тирана” № 25, вх. „В”, ет. 5, ап. 110;

3. Адрес за упражняване на дейността: София Тех Парк, Сграда Инкубатор, етаж 1, бул. “Цариградско шосе” № 111Б. Посоченият адрес се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите;

4. Данни за кореспонденция: гр. София, еmail: hello@escreo.com, тел: 0700 10 324

5. Надзорни органи:

5.1. Комисия за защита на личните данни, Адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, уеб сайт: www.cpdp.bg

5.2. Комисия за защита на потребителите, Адрес: гр. София, п.к. 1000, пл. “Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, уеб сайт: www.kzp.bg;

III. ТЕРМИНОЛОГИЯ

Чл. 3. За целите на настоящите Общи условия долуописаните термини ще имат следното значение:

1. „Стоки“ – предлаганите в електронния магазин продукти, включително, но не само: Escreo боя, Еscreo аксесоари;

2. „Услуги“ – предлаганата в електронния магазин допълнителна услуга по нанасяне на поръчаните от потребителя стоки;

3. „Поръчка“ – заявените онлайн от потребителя стоки или стоки и услуги;

4. “Договор за продажба от разстояние”/“Договор“ – договор, по силата на който търговецът се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, сключен чрез електронния магазин, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги;

5. „Търговец” – „3 EН 3“ ООД, който чрез електронния магазин извършва виртуална продажба на стоки и услуги. Търговецът е лицето, с което потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока и/или услуга чрез електронния магазин;

6. „Потребител“ – лицата, ползващи и посещаващи сайта и eлектронния магазин;

7. „Електронен магазин” – интернет сайтът https://www.escreo.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки и услуги за продажба и за постигане на съгласие между търговец и потребител за покупко-продажба на конкретна стока и/или услуга.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 4. (1) Чрез електронния магазин търговецът предоставя възмездно стоки и услуги на потребителя.

(2) ЕЕлектронния магазин предоставя на потребителя възможност да:

1. преглежда електронния магазин и да използва допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. сключва договори за покупка и доставка;

3. избира начин на плащане;

4. преглежда стоките и услугите, техните характеристики, цени и условията за доставка;

5. бъде уведомен за правата, които има по закона чрез настоящите Общи условия и останалите приети от търговеца и публикувани в електронния магазин политики и правила;

Чл. 5. Търговецът доставя стоките и извършва услугите, като гарантира правата на потребителя, предвидени в закона.

Чл. 6. (1) Потребителят сключва договор с търговеца чрез интерфейса на електронния магазин.

(2) По силата на сключения с потребителя договор, търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на определените от потребителя стоки. В случай на заявена и услуга по нанасяне на поръчаните от потребителя стоки, търговецът се задължава и за извършването на последната.

(3) Потребителят заплаща на търговеца възнаграждение за доставените стоки, съответно извършените услуги съгласно условията, определени в електронния магазин и настоящите Общи условия.

Чл. 7. Потребителят и търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договор могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 8. Сайтът и електронният магазин могат да се разглеждат свободно, като регистрация не е необходима.

Чл. 9. (1) Основните характеристики на стоките и услугите, предлагани от търговеца са определени в профила на всяка стока и услуга в електронния магазин, като за всяка стока и услуга е предоставена информация относно цената, нейните основни характеристики и допълнителна информация, целяща подпомагане извършването на информиран избор от потребителите при покупка.

(2) Цената на стоките и услугите е в български лева и с включени всички данъци и такси. Цената се определя от търговеца, като в профила на всяка стока и услуга и с цел улесняване на потребителите е предоставен онлайн калкулатор, изчисляващ цената съобразно желаното пространство за боядисване или желания брой стоки.

(3) Информацията, предоставяна на потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в eлектронния магазин.

(4) Преди сключването на договора търговецът посочва общата стойност на поръчката.

Чл. 10. Избирайки съответния начин на плащане, потребителят се съгласява, че търговецът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за продажба на стоки и услуги и тяхната доставка.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

Чл. 11. (1) Потребителите използват интерфейса електронния магазин, за да сключват договори.

(2) Договорът може да бъде сключен на различни езици, но във всеки случай на противоречие с текста на български, последният се ползва с приоритет.

(3) Договорът между търговеца и потребителя представлява направената поръчка, настоящите Общи условия и Политиката на поверителност.

(4) Страна по договора с търговеца е потребителят съгласно данните, предоставени при извършване на поръчката.

(5) Търговецът включва в интерфейса на електронния магазин, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договор.

Чл. 12. (1) Потребителите могат да сключват договор чрез интерфейса на електронния магазин 24 часа в денонощието, всеки ден, по следната процедура:

1. преглед на предлаганите стоки и услуги;

2. натискане на бутона „Купи сега“ и индивидуализиране на поръчката;

3. натискане на “Количката” и възможност за повторно индивидуализиране на поръчката;

4. въвеждане на данни за доставка;

5. избор на начин на плащане;

6. натискане на бутона „Продължи“;

7. отбелязване на отметката „Запознат съм с Общите условия и Политиката на поверителност и ги приемам“ и натискане на бутона „Плати и завърши поръчката“;

(2) Всяка избрана стока се слага във виртуална кошница на потребителя – „Количка“. До потвърждаване на поръчката потребителят може да преглежда и променя поръчваните стоки и услуги, техните количества и другите данни, свързани с конкретната поръчка и нейната индивидуализация.

(3) При финализиране на поръчката и потвърждаването й от Потребителя последният се задължава да заплати цената й и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила.

(4) След финализиране и потвърждаване на поръчката от потребителя системата на електронния магазин изпраща автоматично информационен имейл, който потвърждава получаването на поръчката в системата на търговеца и сключения между страните договор.

VII. ПЛАЩАНЕ

Чл. 13. (1) Цената на поръчката може да бъде заплатена по един от следните начини:

1. в брой при доставка – заплащането се осъществява в момента на доставката на поръчката и важи единствено за поръчки на територията на Република България;

2. банков превод на посочена от търговеца банкова сметка, преди получаване на поръчката;

3. онлайн плащане чрез виртуален ПОС терминал преди получаване на поръчката.

(2) Ако в срок до 2 (два) дни от заявяване на поръчката, цената на поръчката не е получена по банковата сметка на търговеца (когато е избрано онлайн плащане или плащане по банков път), поръчката се счита за автоматично отменена и търговецът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.

VIII. ДОСТАВКА

Чл. 14. (1) Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния потребител и потвърдени от търговеца. Стоките се доставят до посочен от потребителя адрес, включително извън територията на Република България.

(2) Допълнителната услуга по нанасяне се извършва единствено на територията на гр. София, Пловдив, Варна и Букурещ, Румъния.

(3) Търговецът доставя стоките и извършва услугите на посочения от потребителя адрес и не носи отговорност в случай че посочените от потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

(4) Потребителят не дължи транспортни разходи за доставка.

Чл. 15. (1) Сроковете за доставка на стоките са, както следва:

1. за доставка в рамките на България и Румъния – до 4 (четири) работни дни;

2. за доставка до Европа и света – до 7 (седем) работни дни.

(2) Срокове за извършване на допълнителната услуга по нанасяне, предлагана за територията на гр. София, Пловдив, Варна и Букурещ, Румъния – до 2 (два) работни дни и при предварително съгласуване между потребителя и търговеца.

(3) Сроковете могат да бъдат удължавани при официални празници и/или почивни дни със срока на неработните дни.

(4) При избрано плащане в брой при доставка, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на имейл потвърждението от търговеца. При избрано плащане чрез банков превод или онлайн плащане, сроковете за доставка започват да текат от датата на получаване на цената на поръчката по банковата сметка на търговеца.

Чл. 16. (1) При предаване на поръчката, потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите поръчката документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката, но я приема при доставка на посочения от потребителя адрес за доставка.

(2) При предаване на поръчката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя, като при констатиране на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи стоката аксесоари и/или документи, потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение потребителят може да уведоми и търговеца на email hello@escreo.com.

(3) За забавянето на доставки и услуги поради форсмажорни обстоятелства и поради събития, които значително затрудняват или правят невъзможна доставката, търговецът не носи отговорност. За началото и края на подобни препятствия търговецът ще информира потребителя своевременно.

IX. ГАРАНЦИЯ

Чл. 17. (1) Съгласно чл. 105 и следващите от Закон за защита на потребителите стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба, която се изразява в обстоятелството, че търговецът, при останалите условия и срокове на Закона за защита на потребителите, отговаря за всяка липса на съответствие на стоките с договора, която съществува при доставянето на стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието.

(2) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

(3) Рекламации на закупени от електронния магазин стоки и/или услуги се извършват по правилата на Закон за защита на потребителите, като потребителят следва да уведоми търговеца на email hello@escreo.com за всяка рекламация, прилагайки документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(4) Разпоредбите на чл. 17, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 са приложими към лицата, притежаващи качеството потребител по смисъла на §13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

(5) Рекламации могат да бъдат предявявани и по общия ред.

Х. ОТКАЗ

Чл. 18. (1) Разпоредбите на настоящия раздел Х се отнасят за лица, притежаващи качеството потребител по смисъла на §13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

(2) На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от договора и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя. В случаите на заявена услуга по нанасяне, потребителят може да се откаже от нея в срок от 14 (четиринадесет) дни от сключване на договора, но не по-късно от извършването й.

Чл. 19. (1) Когато потребителят иска да се откаже от договора, той информира търговеца за решението си преди изтичането на срока по предходния член.

(2) За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно Приложение № 6 от Закона за защита на потребителитe или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора, например чрез писмо, изпратено по пощата на адрес: София, България, бул. “Цариградско шосе” № 111б, София Тех Парк, Сграда Инкубатор, етаж 2 или по електронна поща – hello@escreo.com, в което следва да са посочени – име, адрес, телефонен номер и електронен адрес на потребителя, както и вида и количеството на поръчаните стоки, съответно заявени услуги, датата на заявяване и/или датата на получаването им.

(3) Търговецът изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му от договора.

(4) Стоката следва да се върне на търговеца в състоянието, в което е била доставена на потребителя или на посочено от последния лице. Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

(5) Разноските по връщането на стоката са за сметка на потребителя.

(6) Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 20. (1) Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, ако такива са направени от потребителя (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от търговеца), без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.

(2) Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

(3) Търговецът може да задържи плащането на сумите на потребителя по ал. 1, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(4) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора.

(5) Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на стоките са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоките от страна на потребителя на търговеца, рискът от случайното им погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

XI. ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 21. „3 ЕН 3” ООД събира и обработва информация за потребителя, представляваща лични данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламента“), Закона за защита на личните данни и публикуваната на сайта Политика на поверителност.

Чл. 22. Хипервръзките от https://escreo.com към сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство на потребителя. Търговецът не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание, както и за начина, по който те използват личните данни на потребителя. При посещението си в някои от тези сайтове потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

XII. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл. 23. Търговецът e собственик на цялото съдържание на сайта, в това число на търговското име „3 ЕН 3” ООД, логото и търговските марки, видни на сайта. Материалите, публикувани и видни на сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативни актове и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право, на права върху търговски марки или на съответните други нормативни разпоредби.

XIII. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от търговеца, като промените влизат в сила и обвързват потребителите от момента на публикуването им.

XIV. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 25. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 26. Потребителите могат да отправят въпроси и запитвания до търговеца онлайн чрез email hello@escreo.com, чрез директната форма за комуникация на сайта или на телефон 0700 10 324.

Чл. 27. (1) В случай на спор между търговец и потребител, който не може да бъде решен по взаимно съгласие, потребителският спор може да бъде разрешен чрез Орган за алтернативно решаване на потребителски спорове („орган за АРС“), в чийто обхват на дейност попада Търговецът по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП, а именно Помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите.

(2) Спорове могат да се разрешават и чрез Европейската онлайн платформа за решаване на спорове („ОРС“), както и по общия ред.