Facebook Pixel
GET ESCREO GET CREATIVE

Поверителност

Поверителност

Последно актуализиранa на 13.06.2019г

Настоящата актуализирана Политика на поверителност (“Политика”) определя правилата по отношение на защитата на личните данни на физическите лица, използващи сайта и Интернет магазина: https://www.escreo.com (“Сайт”/”Интернет магазин”), собственост на „З ЕН З“ ООД.

С настоящата Политика декларираме, че обработването на лични данни от нас винаги ще бъде в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент“) и Закона за защита на личните данни (“ЗЗЛД”).

I. Дефиниции

Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която Ви идентифицира или би могла да бъде използвана за Вашето идентифициране. Това включва информация, която споделяте с нас през Сайта, например, когато правите поръчка и сключвате договор от разстояниe.

Обработване на личните данни означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни.

II. Данни за връзка с нас

„З ЕН З“ ООД, с ЕИК 203326551, представлявано от управителя Ясен Емилов Русев

Седалище и адрес на управление: гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба” 1, улица „Тирана” № 25, вх. „В”, ет. 5, ап. 110

Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. “Цариградско шосе” 111Б, София Тех Парк, Сграда Инкубатор, етаж 1

Имейл адрес: hello@escreo.com
Телефон: 0700 10 324

III. Как и какви Ваши лични данни събираме?

Ние можем да събираме лични данни за Вас по следните начини:

1. Данни, които ни давате, когато правите поръчка и сключвате договор от разстояние: имена, адрес, телефон за контакт, имейл адрес;

2. Данни, които ни давате, когато заявявате получаване на бюлетин за новини и промоции: имейл адрес;

3. Данни, които ни изпращате чрез формата за контакт на Сайта: имена, телефон за контакт, имейл адрес;

4. Данни, които ни давате, когато ни предоставяте данни през нашите реклами във Facebook: имена, телефон за контакт, имейл адрес, компания и др.;

5. Данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка.

Ние не събираме и не обработваме Ваши банкови сметки. Единствено в процедурата по възстановяване на средства, подробно описана в Общите условия-линк, такива могат да ни бъдат необходими.

Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас.

Не извършваме автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Съзнателно не събираме данни, свързани с деца.

IV. Цели на обработването на личните данни

Събираме и обработваме данните Ви за следните цели:

1. Вашата идентификация и изпълнение на задълженията по направените поръчки и сключените договори от разстояние;

2. Доставката на поръчаните стоки и/или услуги и предоставяне на данните към нашите доставчици;

3. Изпращане на кореспонденция и указания във връзка с направена поръчка, съответно сключен договор от разстояние;

4. Установяване на контакт по телефон или имейл адрес във връзка с направена поръчка, съответно сключен договор от разстояние;

5. Разглеждане и отговаряне на запитвания, рекламации и други искания;

6. Водене на счетоводна отчетност и изпълнение на изискванията на Закона за счетоводството и други нормативни актове;

7. Изпращане на бюлетин или друга кореспонденция за целите на директния маркетинг в случай на предоставено изрично съгласие за това;

V. Правно основание за обработването на личните данни

Имаме право да обработваме Ваши лични данни само ако разполагаме с правно основание за това.

Данните, които получаваме чрез Сайта, събираме и обработваме на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламента, а именно обработването е необходимо за изпълнението на договора от разстояние, по който сте страна или за предприемане на стъпки по сключването на договор от разстояние.

В случай че желаете да получавате новини и промоции, можете да отбележите съответната отметка при поръчка или директно да заявите получаване на бюлетин за новини и промоции през Сайта. В този случай можем да обработваме данните Ви на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от Регламента, а именно предоставили сте ни съгласие за обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Последното се счита за дадено съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 261, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, както като кликнете на бутона “unsubscribe” в края на всеки получен имейл, така и като се свърже с нас на имейл адрес: hello@escreo.com.

VI. Категориите получатели на личните данни

Личните Ви данни могат да бъдат разкрити на:

1. лица, ако е предвидено в нормативен акт, включително на държавни органи, по отношение на които съществува законово изискване за предоставяне на определени категории лични данни;

2. обработващи лични данни по силата на договор, а именно дружества, осъществяващи счетоводно обслужване, IT обслужване, куриери, спедитори, превозвачи, лица, предоставящи услугата по нанасяне, маркетингово сътрудничество, рекламни услуги, консултиране, одитори, одиторски дружества, адвокати, адвокатски дружества, банки, като част от процедурата по възстановяване на средства и др., които обработват лични данни само по наше указание, освен ако обработването не се изисква от действащото законодателство; Обработващите лични данни са длъжни да предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на Регламента, както и да осигуряват защита на правата на Субектите на данни.

3. лица, които под наше пряко ръководство обработват личните Ви данни, поели са ангажимент за поверителност и са запознати със законодателството по защита на личните данни.

VII. Непредоставяне на лични данни

В случаите когато обработваме личните Ви данни на основание чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламента (договор) и не можете да ни ги предоставите, може да не успеем да ви предоставим заявената от Вас услуга, например ако не ни предоставите име, е налице невъзможност да поръчате стоки и/или услуги и да сключим договор от разстояние с Вас; ако не ни предоставите адрес, е налице невъзможност да изпълним договора от разстояние, съответно да Ви доставим поръчаните стоки и/или услуги, включително чрез спедиторска фирма за доставка; ако не ни предоставите телефон за контакт и имейл адрес, е налице невъзможност да потвърдим направената от Вас поръчка, да Ви предоставим поръчаните стоки и/или услуги, включително чрез спедиторска фирма за доставка, както и в случай на необходимост да се свържем с Вас при изпълнение на направената поръчка.

VIII. Срок за съхраняване на личните данни

Личните Ви данни се съхраняват за срок от 5 години, считано от последното Ви взаимодействие с Интернет магазина, напр. поръчка, направена през Интернет магазина, посещение на Интернет магазина и пр.

IX. Вашите права

Регламентът за защита на лични данни Ви гарантира определен набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате:

1. Право да получите информация дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите копие от информацията, която обработваме за Вас;

2. Право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за Вас, която смятате за грешна или непълна и да искате тя да бъде коригирана или допълнена;

3. Право да искате да преустановим използването на Вашите лични данни, като:

3.1. поискате да ги изтрием (правото да бъдеш забравен); или

3.2. поискате ограничаване на обработката; или

3.3. възразите срещу използването на Вашите лични данни (особено в случаите на обработка за целите на директния маркетинг);

Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или да продължим да използваме Вашите данни, които ние ще споделим с Вас, когато упражнявате някое от гореизброените права.

4. Право да получите Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и право да поискате да прехвърлим тези данни на друг администратор;

5. Право да оттеглите, дадено от Вас съгласие да използваме Вашите лични данни;

Можете да упражните горните права, като ни изпратите имейл на адресhello@escreo.com.

Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на един месец. Понякога може да ни отнеме повече от месец, в който случай ще Ви уведомим.

6. Право да подадете жалба до надзорен орган, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни и смятате, че сме нарушили разпоредбите на Регламента;

Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

IX. Сигурност на личните данни

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат необходимост от достъп до тях (т. нар. принцип “необходимост да се знае”). Те обработват Вашите лични данни само по нашe указание.

Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим Вас и компетентните органи за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

Ако смятате, че каквато и да било информация за Вас е невярна или неточна, моля да ни информирате възможно най-скоро.